AMAÇ

Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) mesleğinin nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak.

KAPSAM

Mobilya Döşemecisi (Seviye 3); 

İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, konut, ofis, sağlık, kara-deniz-hava ulaşım araçları, otel-motel gibi konaklama mekânlarında oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda döşeme sistemini çözümleyip malzemeleri hazırlayan, döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

İŞ VE GÖREV TANIMI

İş sağlığı ve güvenliği, tehlike, risk ve acil durum kurallarını uygulamak

Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak

Kalite yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışmak

Döşeme ile ilgili çalışma alanını düzenlemek

Sert döşeme yapmak

Yaylı döşeme yapmak

Minder ve yastık yapmak

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

SINAVLARA GİRİŞ ŞARTI

Herhangi bir sınava giriş şartı bulunmamaktadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

17UY0300-3 MOBİLYA DÖŞEMECİSİ (Seviye 3) REV. 00 Ulusal Yeterliliğin Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme - Teorik Sınav bölümüne göre teorik sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; 

17UY0300-3 /A1

Yeterlilik Birimi Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevresel Koruma, İş Organizasyonu

Zorunlu /Seçmeli: Zorunlu

Soru Sayısı (En Az): 15

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 1-2 dakika

17UY0300-3 /A2

Yeterlilik Birimi Adı: Yüz/ Astar Hazırlama, Minder ve Yastık Yapma

Zorunlu /Seçmeli: Zorunlu

Soru Sayısı (En Az): 10

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 1-2 dakika

17UY0300-3 /B1

Yeterlilik Birimi Adı: Levha ve Kolan Üzerine Döşeme

Zorunlu /Seçmeli: Seçmeli

Soru Sayısı (En Az): 10

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 1-2 dakika

17UY0300-3 /B2

Yeterlilik Birimi Adı: Yay Üzerine Döşeme

Zorunlu /Seçmeli: Seçmeli

Soru Sayısı (En Az): 5

Başarı Yüzdesi (En Az): % 70

Sınav Süresi (Soru Başına): 1-2 dakika

17UY0300-3 MOBİLYA DÖŞEMECİSİ (Seviye 3) REV. 00 Ulusal Yeterliliğin Birimlerinde tanımlanan bilgiler baz alınarak, Ölçme ve Değerlendirme bölümüne göre sınavların gerçekleştirilmesi ve değerlendirmesi sürecine ait; 

17UY0300-3/ A1/ A2/ B1/ B2 teorik sınavı değerlendirmesi, ilgili ulusal yeterlilikteki Ek A1-2, Ek A2-2,Ek B1-2 ve Ek B2-2’de yer alan “Bilgiler” kontrol listesi bazında; 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yeterliliğe ait birimlerde belirtilen %70’lik başarı oranını sağlaması gerekir; aksi takdirde aday başarısız sayılır. Tabloda belirtilen soru sayıları ulusal yeterlilikteki en az soru sayıları olup, soru sayısı başarım ölçütlerine göre farklılık gösterebilir.

17UY0300-3/ A1/ A2/ B1/ B2 performans sınavı değerlendirmesi, ilgili ulusal yeterlilikteki A1 birimine yönelik beceri ve yetkinlik ifadeleri A2, ilgili B1-B2 biriminin beceri ve yetkinlik kontrol listesinde tanımlanmış olduğundan ilgili ulusal yeterlilikteki Ek A2-2, Ek B1-2 ve Ek B2-2 ’de yer alan “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı olması koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir; aksi takdirde aday başarısız sayılır. Performansa dayalı sınavın süresi, belirlenen kapsamda, gerçek uygulama şartlarındaki süreye karşılık gelir. (Kritik adımlara 17UY0300-3 Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) REV. 00 Ulusal Yeterliliğinden ulaşabilirsiniz.) 

Adayın söz konusu yeterlilikten belge alabilmesi için T1 ve/veya T2 ve P1 sınavlarından başarılı olması gerekir.

Adayın A1 biriminden başarılı olması için T1 veya T2 sınavların başarılı olması gerekir.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez. Birimlere ilişkin sınavların ölçülmesi birlikte veya birbirinden bağımsız yapılabilir fakat her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır.

Her bir yeterlilik birimine ait teorik veya uygulamalı sınavlardan, herhangi birinden başarısız olan aday, başarısız olduğu bölümden bir yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Bir yıl içerisinde bu hakkını kullanmayan ya da kullandığı halde başarısız olan kişilerin tekrar her iki sınava (teorik ve uygulamalı sınavlara) birden girmesi gerekmektedir.

Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin geçerlilik süresi beş (5) yıldır.

GÖZETİM SIKLIĞI

-

BELGE YENİLEME

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak

Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama (performans) sınavı (P1) 

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI

Bİİ Belgelendirme aşağıda belirtilen durumlarda en az 6 ay en fazla belge süresince belgeyi askıya alma hakkına sahiptir.

Belgelendirilmiş kişinin gözetim sürecinde gerekli kanıtları sunamaması

Belgelendirilmiş kişinin mesleki yeterliliğine dair üçüncü kişi ve kuruluşlardan gelen ispatlı şikâyetlerin bulunması

Belgelendirilmiş kişi tarafından marka ve logonun kasten hatalı kullanılması

Belgelendirilmiş kişinin bilgilerinde değişiklik olması halinde Bİİ Belgelendirme’ ye iletmesi gereken bilgileri zamanında iletmemesi

BELGENİN İPTALİ

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir.

Belgelendirilmiş kişinin Belgelendirme Sözleşmesinde tarafına verilen yükümlülükleri yerine getirmemesi

Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması

Belgelendirilmiş kişinin Bİİ Belgelendirmeyi kasten yanlış bilgilendirmesi

Yapılan gözetim sonucunda belgelendirilmiş kişinin mesleki yeterliliğinin devam etmediğinin tespit edilmesi

BELGELEDİRME KAPSAMI VEYA SEVİYESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ KRİTERLERİ

Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) ulusal yeterliliğinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi olanlar, Mobilya Döşemecisi (Seviye 4) ve Mobilya Döşemecisi (Seviye 5) ulusal yeterliliklerinde tanımlanan şartları sağlayarak ilerleyebilirler.

Belge kapsam daraltılması aşağıdaki nedenlerle olabilir.

Belgeli kişinin isteğiyle 

Belgeli kişi herhangi bir nedenden dolayı, işi yapamaz duruma gelmişse 

Belgeli kişi tarafından kaynaklanan nedenlerle şartnamede belirtilen gözetim sürecince  gözetim yapılamaması sebebiyle, daha önce askıya alınmış olan hangi kapsam var ise o kapsam belgeden çıkarılarak belge de kapsam daraltmasına gidilir.

17UY0300-3 MOBİLYA DÖŞEMECİSİ (Seviye 3) REV. 00 ULUSAL YETERLILIĞINE ULAŞMAK IÇIN TIKLAYINIZ.